Palniki i części zamienne dostępne wyłącznie dla firm handlowych i instalacyjnych.

Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej.

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Informacja

Szanowni Klienci,

W dniach 13-29 lipca firma będzie nieczynna.

Wszystkie zamówienia złożone w tym czasie, będą realizowane od 30 lipca.

Przepraszamy za utrudnienia.

RZEPECKI SERWIS

 

Palniki i części zamienne dostępne wyłącznie dla firm handlowych i instalacyjnych.

Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej.

Palniki oraz części zamienne do palników  mogą być montowane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis posiadający ważne wymagane przepisami prawa uprawnienia oraz autoryzację producenta urządzenia.

Polityka prywatności RODO
 
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
www.rzepeckiserwis.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Jacek
Rzepecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RZEPECKI
SERWIS Jacek Rzepecki z siedzibą w Koszalinie (75-430), ul. Austriacka
13 d, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
NIP: 6692297308, REGON: 320201340, zwany dalej Rzepeckiserwis.pl.
3. Dane osobowe zbierane przez Rzepeckiserwis.pl za pośrednictwem
Sklepu Internetowego przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane również RODO.
4. Rzepeckiserwis.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania
prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa
prawna
1. Rzepeckiserwis.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych
reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące
1/10

 
 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych
dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
a) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.
4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
następujące dane:
a) adres e-mail;
b) dane adresowe:
a. kod pocztowy i miejscowość;
b. kraj (państwo);
c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
c) imię i nazwisko;
d) numer telefonu.
6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.
7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
2/10

 

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub
innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa
prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
9. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być
przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach
korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię,
nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają
ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do
udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na
obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi
organami państwowymi.
10
.
Przekazanie danych osobowych do Rzepeckiserwis.pl jest dobrowolne,
w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług
za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak
zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych
w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta,
zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta
uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo
są przechowywane?
1. Dane osobowe Klienta przekazywane dostawcom usług, z których
korzysta Rzepeckiserwis.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego.
Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od
uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom
Rzepeckiserwis.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych
(podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. Rzepeckiserwis.pl korzysta z dostawców,
którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie
Rzepeckiserwis.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę
hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu,
systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy
skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Rzepeckiserwis.pl korzysta z dostawców, którzy nie
działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby
wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi
płatności elektronicznych oraz bankowe.
3/10

 

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane przez
Rzepeckiserwis.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po
odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Rzepeckiserwis.pl i jakie
mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane przez
Rzepeckiserwis.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania
umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,
termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej - trzy lata.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe
mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia
zamówionych towarów.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego
dane osobowe przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji
płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul.
Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399.
6. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia
Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania
Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania
Sklepem Internetowym.
7. W przypadku skierowania żądania Rzepeckiserwis.pl udostępnia dane
osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności
jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
4/10

 

one przez Rzepeckiserwis.pl na urządzeniu końcowym osoby
odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to
pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi,
swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę
identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu
pomagają dostosowywać oferowane przez Rzepeckiserwis.pl produkty do
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
2. Rzepeckiserwis.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputerów Klientów.
b) Cookies trwałe: przechowywane w pamięci urządzenia
końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub
wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z komputera Klientów.
3. Rzepeckiserwis.pl wykorzystuje cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Rzepeckiserwis.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland
z siedzibą w Irlandii);
b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
c) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
5/10

 

do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego
oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich
przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej
opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami,
które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych
przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome;
e) przeglądarka Safari;
f) przeglądarka Opera.
7. Rzepeckiserwis.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez
dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj.
zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest
wykorzystywany przez Rzepeckiserwis.pl przy diagnozowaniu problemów
technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu,
z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja
przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego,
a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji
obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do
przeglądania treści Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
Rzepeckiserwis.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony
prywatności na nich obowiązujące.
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
Rzepeckiserwis.pl.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
Rzepeckiserwis.pl zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług
6/10

 
 

lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Rzepeckiserwis.pl może
świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa
prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Rzepeckiserwis.pl
przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np.
marketing produktów i usług Rzepeckiserwis.pl, prowadzenie
statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu
Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego,
a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Rzepeckiserwis.pl nie
będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych
osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec
przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
Państwa członkowskiego, któremu Rzepeckiserwis.pl podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Rzepeckiserwis.pl
może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
7/10

 

roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, któremu podlega Rzepeckiserwis.pl. Dotyczy to
w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług
Rzepeckiserwis.pl, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu
korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
zachowywane dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń
związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna:
art. 18 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
objętych żądaniem. Rzepeckiserwis.pl nie będzie też wysyłał żadnych
komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
osobowych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
wówczas Rzepeckiserwis.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas
potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej
jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale one potrzebne
Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
względu na szczególną sytuację ochrona interesów, praw
i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
8/10

 

określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które
nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
z powyższych praw, Rzepeckiserwis.pl spełnia żądanie albo odmawia jego
spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego
otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań Rzepeckiserwis.pl nie będzie mógł spełnić żądania
w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania -
o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
przysługujących mu uprawnień.
10
.
Klient ma prawo żądać od Rzepeckiserwis.pl przekazania kopii
standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany
w §6 Polityki Prywatności.
11
.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
9/10

 

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło
1. Rzepeckiserwis.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie
podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do
Konta Klienta w Serwisie. Rzepeckiserwis.pl stosuje certyfikat SSL
wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie
bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
wygenerowanie nowego hasła. Rzepeckiserwis.pl nie wysyła
przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej,
w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania
nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod
linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do
konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej
podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta
otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do
dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej
Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
3. Rzepeckiserwis.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym
korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania,
a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Rzepeckiserwis.pl
poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
serwis@rzepecki.com.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 r.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl